ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקעג

ב"ה, י"א טבת, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה שאול

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מנר השביעי.

בעת רצון יזכירו כל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון מהשי"ת שיבשר טוב בזה. והרי נכתב מכתבו בימי האור הנסים והפורקן.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית ורבות שמעתי ע"ד כת"ר והכשרונות והאפשריות בידו בנוגע להפצת היהדות המסורתית בלי פשרות וכו' ארשה לי להביע תקותי שעושה בהאמור ככל האפשרי וכמובן הדגשתי הוא על שלילת הפשרה שהשלילה צריכה להיות ביחוד ובהחלט בתקופה של טשטוש הערכים וכו' והרי ביחד עם האחריות והאפשריות גדולה גם כן הזכות והסיוע הניתן מלמעלה, וכהוראת חכמנו ז"ל הבא לטהר, - וידוע דיוק רבנו הזקן, לטהר גם אחרים - מסייעין לו מלמעלה. ויהי רצון שיבשר טוב בכל עניניו הפרטים וגם הכללים.

בכבוד ובברכה.

נ. ב. מצו"ב העתק מכתבי לכמה אשר יש לו שייכות להנ"ל.

ח'תקעג

מו"ה שאול שי': ישראלי, כפר הראה.

וכהוראת.. דיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.

העתק מכתבי: דלעיל ח'תקנח.