ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקעד

ב"ה, י"א טבת, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הנהלת קרן גמילות חסדים ע"י בית המדרש ליובאוויטש

אשר במאנטרעאל,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם עם המצורף אליו, העתק מכתב קריאה התעוררות להתרים לקרן הגמ"ח.

ויהי רצון אשר חפץ ה' בידם יצליח במצוה נעלית האמורה צדקה וגמ"ח, ובפרט בימינו אלה כמבואר באגרת הקדש לרבנו הזקן.

וביחוד שהשנה היא שנת המאה וחמשים להסתלקות רבנו הזקן שהדגיש ביחוד ענין הצדקה, ודרש זה מכל ההולכים בעקבותיו בדורו, ובדורות שלאחריו רבותינו נשיאינו מ"מ כמבואר בשיחות קדושות שלהם וכן המדובר עד"ז בהתועדות דח"י אלול שנה העברה.

בברכת הצלחה ולבשו"ט.

נ. ב. מצו"פ המחאתי השתתפותי בהנ"ל.

ח'תקעד

בהתועדות דח"י אלול: נדפס בלקו"ש ח"ט ע' 345 ואילך.