ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקעו

ב"ה, י"ג טבת, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר א. פרידמן שי'

יו"ר המועצה הדתית באר שבע, יצ"ו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום י"ד כסלו ונהניתי לקרא בו ע"ד הצלחת הערב לחסידות חב"ד שנערך במחנו. וכמו כל ענין של תורה שאמרו חכמינו ז"ל לא המדרש עיקר אלא המעשה, תקותי שההתעוררות שיצאה מערב חב"ד זה תהי' ממשית ועד לענינים מעשיים על פי הוראת תורת חב"ד ושיטתה הדורשת "ובכן" ותכלית והמשכת כל ענין טוב מעולם המחשבה והדיבור לעולם המעשה בפועל ממש.

לכתבו על דבר הקמת ישיבה מקצועית במחנו, מובן שהוא ענין שצריך לפנות אודותיו לעסקני אנ"ש באה"ק ת"ו, ובפרט שכפי הידיעות כאן כמה ישיבות נמצאות בבאר שבע, עיר האבות, ואולי אינם מהסוג אודותיו כותב.

כיון שרואני שכ' הוא יו"ר המועצה הדתית, והרי הכל הוא בהשגחה פרטית ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, שלכן בודאי שיחד עם מינויו ניתנו לו הכוחות והיכולת למלא תפקידו ככל הדרוש - אביעה תקותי שמנצלם במילואם בכל הענינים הדתיים בבאר שבע, והובטחנו הבא לטהר (ועל פי דיוק אדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע שבכ"ד לחודש זה תמלאינה ג' יובלות להסתלקות-הילולא שלו - גם לטהר אחרים) מסייעין אותו, נוסף על זכות הרבים שמסייעתו.

בכבוד ובברכה.

ח'תקעו

ואין הקב"ה: ע"ז ג, א.

והובטחנו.. דיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.