ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקעח

ב"ה, ט"ו טבת, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בנש"ק מו"ה יוסף

שמואל שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו - בלי הוראת זמן הכתיבה - בו כותב בכמה נקודות במצב אחב"י בארצוה"ב ובשאר מקומות וכו' ובעיקר בהנוגע למה שהרבנים ואנשי השפעה עליהם לעשות בזה.

ובטח יתדבר בזה עם הרבנים החרדים לדבר ה' - אגודות הרבנים השונות שבמדינה זו, וכבר נאמר ותשועה ברוב יועץ ובפרט בענין הנוגע לרבים.

ומאחר שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה (והזכות) להעיר ולהביע תקותי, אשר בודאי עושה ככל האפשרי ויותר מזה להפצת תורת הבעל שם טוב תלמידיו ותלמידי תלמידיו בכל מקום שידו מגעת, ואם בזמן הבעש"ט וחבריא קדישא נצטוינו על זה עאכו"כ בדרא דעקבתא דמשיחא וכידוע אגרת הקדש של הבעש"ט, שלכשיפוצו מעינותיו חוצה קאתי מר, דא מלכא משיחא, ואם על כאו"א לעשות בזה ביותר וביותר הוא על אלו שגזע צור מחצבתם מחייבתם ומזכם, ובודאי האריכות בזה אך למותר, והרי זכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה.

ח'תקעח

מו"ה יוסף שמואל: מוריא, פרובידנץ.

אגרת הקודש: כתר שם טוב בתחלתו.