ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקעט

ב"ה, ט"ו טבת, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו

ובעמדנו בפרשות השבוע סיום ספר בראשית הנקרא ספר הישר, כי מעשה ישרים, אברהם יצחק ויעקב, כתובים בו.

אשר מובן ופשוט, שאין הכוונה לסיפור בעלמא ח"ו, ע"ד מעשה אבות, כי אם לימוד והוראה לכל אחד ואחד, וכלשון חכמינו ז"ל, מעשה אבות סימן לבנים,

יהי רצון שיעשה כל אחד ואחד מאתנו, בתוך כלל ישראל, בשלשת הקוין דשלשת האבות: בקו הגמילות חסדים הוא עבודת אברהם אבינו, בקו העבודה ותפלה - עבודת יצחק אבינו, בקו התורה - עבודת יעקב אבינו.

ומתוך עונג ובחיות דוקא - למרות עניני העולם (ל' העלם) המגבילים מעלימים ומצירים,

ואדרבה על ידי המיצר יוסיפו חיות,

וכתחלת פרשת שבוע זה, ויחי יעקב - כללא דכולהו אבות - בארץ מצרים.

לעשות הישר בעיני ה"א, ושכר מצוה מצוה - ישר יחזו פנימו, קיום היעוד כי עין יראו - בביאת משיח צדקנו בב"א.

בברכה לבשו"ט בכהנ"ל

מ. שניאורסאהן

ח'תקעט

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"ה ע' 458 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

פי'.. הועתק: ראה גם לעיל אגרת ח'ש, ובהנסמן בהערות שם.

הנקרא ספר הישר: ע"ז כה. רע"א וברש"י שם.

לסיפור בעלמא ח"ו: ראה זח"ג קנב, א.

וכלשון.. לבנים: ראה אור התורה לכ"ק אדמו"ר ה"צמח צדק" ר"פ לך.

כל אחד.. האבות: ראה ד"ה וארא בס' תורה אור לכ"ק אדמו"ר הזקן (אשר בחדש זה - ק"ן שנה להסתלקותו).

הקוין.. האבות: זח"א ר"פ ויצא. ראה ד"ה על ג' דברים תש"ד לכ"ק מו"ח אדמו"ר.

עונג ובחיות.. ויחי יעקב: זח"א רטז, ב.

ויחי.. מצרים: ראה בעל הטורים. פי' רבנו הזקן (הועתק בהיום יום יח טבת).

כללא דכולהו: זח"א קסג, ב.

לעשות הישר.. פנימו: ראה לקו"ת ראה סד"ה כי תשמע.

עין בעין: ראה לקו"ת שה"ש סד"ה הנך יפה.