ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקפב

ב"ה, כ"ד טבת, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

יום ההילולא הקן של רבנו הזקן בעל התניא והשו"ע

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב טבת עם הפ"נ שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע

ואם בכלל בכגון זה, בכל שנה חוזרים הדברים לקדמותם כמו שהי' בפעם הראשונה, עאכו"כ כשהקביעות מתאימה לזה, והן בנוגע לימי השבוע והן בנוגע לפרשת השבוע

וע"פ הפתגם-הוראה הידוע של רבנו הזקן בעל ההילולא, אז מבעדארף לעבען מיט דער פרשת השבוע און פרשת היום,

הנה מתאים לדברי בניו זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, אשר אז בההסתלקות בחד קטירא אתקטר בי' בקוב"ה,

וידוע פסק דין תורתנו אשר בתר רישא גופא אזיל.

ואף כי מי הוא ואיזהו אשר ערב לבו לגשת להשיג אפילו חלק אחד מני אלף ממדריגתו, ואם בהלכות או"ה, הנגלות לנו ולבנינו, כשם שבין קדשי קדשים לחולי חולין כך גבהו דרכיו מדרכינו, כ"ש וק"ו בהנסתרות לד' אלקינו, דאינון דחילו ורחימו דבמוחא וליבא וכו'

מכל מקום הרי אפס קצהו ושמץ מנהו מרב טובו ואורו מאיר כו' וכד אתפטר ה"ז יתיר מבחיוהי ובפרט לכל אלה הרוצים ומחליטים ללכת בדרך ישרה, אשר הורנו מדרכיו.

הנה החד קטירא דאתקטר בי' בקוב"ה, תפעול בעבודת מוחא ולבא של כל אחד, היינו, בכללות, עבודת התפלה, ועי"ז - בלימוד התורה וקיום המצות, שהרי התפלה היא כמשל החוט השדרה שהוא המעמיד ומקיים את כל אלה, וכמבואר באריכות בתורת בעל ההילולא.

ויהי כל זה ביחד עם דאשתכח יתיר בהברכה גם במילי דעלמא - מתוך בריאות שמחה וטוב לבב.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט

מ. שניאורסאהן

ח'תקפב

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"ו ע' 259 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

חוזרים הדברים: ראה לב דוד (להחיד"א) פכ"ט (ע"פ מש"כ הרמ"ז בס' תיקון שובבים).

משנה ספ"ג דגיטין. שו"ת הר"י אירגס (בסו"ס מבוא פתחים) ס"ה בארוכה.

לימי השבוע: כי כל יומא ויומא (דששת ימי בראשית) עביד עבידתי' (זח"ג צד, ב). וכן הוא בכל שבוע (עיין ר"ה לא, רע"א). ומובן עפמשנ"ת בלקו"ת שה"ש (כח, א).

הוראה הידוע: קונטרס ביקור שיקאגא ע' ז [סה"ש תש"ב ע' 30].

פרשת היום: ביום א - עד שני; ביום ב' - משני עד שלישי וכו'.

לדברי בניו: בהקדמתם להשו"ע.

בחד קטירא: ראה זח"ג רפח, א.

פסק דין: עירובין מא, א. וראה סוטה מה, ב.

ואף כי: ראה תניא פמ"ד.

בהלכות או"ה: ראה הקדמת התניא.

כשם שבין: שו"ת הצ"צ חיו"ד סס"ג ס"ח (בסגנון ירוש' גיטין ספ"ו).

וכד אתפטר: ראה אגה"ק ס' זך.

בתורת בעל ההילולא: לקו"ת בלק ע, ד.

במילי דעלמא: אגה"ק שם.