ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקפג

ב"ה, כ"ה טבת, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הנהלת ישיבת קרית גת מסונפה לישיבת

תומכי-תמימים

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

ת"ח על בשורת התקדמות הישיבה והתפתחותה. ותקותי אשר כצווי תורתנו הק' מעלין בקדש, יוסיפו עוז ומרץ להגדיל קצב התפתחותה, וגדול זכות כל אחד ואחת המשתתפים בתמיכתה וצמיחתה להתברך מדה כנגד מדה (אלא כמה פעמים ככה) במדתו של הקב"ה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

כיון דאזלינן מיום סגולה כ"ד טבת, הילולא דרבינו הזקן בעל התניא והשלחן-ערוך, אשר בשנה זו מלאו ק"נ שנה להסתלקותו, רצוני להדגיש בהזדמנות זו שרבינו הזקן הי' דוגמא חי', אפילו בחייו הפרטיים (אם אפשר לומר כן) לכל אשר הורה והגה בתורתו, עוד טרם שנתגלה בתור מנהיג ונשיא בישראל. ובהנוגע לעניננו יש לציין ג' נקודות עיקריות: ענין העזר לזולת, שהוא בכללות - עמוד הצדקה; הפצת התורה, תורת הנגלה ופנימיות התורה; והבריח התיכון המבריח את שני הענינים האלה, הוא חינוך על פי תורה על טהרת הקדש, שבזה באים כאחד גם הפצת התורה וגם ענין הצדקה, צדקה רוחנית הניתנת למחונכים וצדקה כפשוטה של תמכין דאורייתא.

ובענינים עקריים אלה הי' דוגמא חי' על צד ההפלגה, כידוע מסיפור כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל ההילולא דיו"ד שבט הבע"ל, מסורת אבות, אשר רבינו הזקן עוד לפני נשואיו התנה שיוכל לעשות בנדוניא כרצונו ומיד אחרי הנשואין הקדיש את הנדוניא לקרן-עזר וגמ"ח ליהודים בעניני פרנסה ובפרט לאלה אשר על פי הצעתו התחילו לעסוק בעבודת האדמה וכיו"ב. הרי צדקה אמור. ובנוגע הפצת התורה - ידוע עסק בלימוד התורה לרבים, בין לגדולי תורה ובין לאנשים פשוטים, ודאג לחינוך בני ובנות ישראל.

(אף הוא כנראה סבור הי' להתחיל ספר לקוטי אמרים, הוא ספר התניא, בחלק הנקרא "חינוך קטן", אלא שמפני טעמים כמוסים נדפס זה בתור חלק שני של ספרו).

ברם בקושטא ידוע גודל הפלאת ערכו, אשר מי ידמה לו אנשים כערכנו, אבל כל אחד לפום שיעורא דילי' צריך להתעורר מכח מעשיו ללכת בעקבותיו במעשים בפועל, כל אחד במידת יכלתו הכי גדולה. והרי הישיבה - היא צנור וכלי לקיים כל האמור במעשה בפועל, ועל ידי כך, כמו שכותב רבינו הזקן בספרו תורה אור בפ' בראשית בהתחלתה, צדקה תרומם גוי, הוא כללות ברכות השי"ת בכל המצטרך לכל אחד ואחת ובני ביתם שיחיו, מנפש ועד בשר.

בכבוד ובברכה להצלחה ולבשורות טובות

מ. שניאורסאהן

ח'תקפג

נדפסה בלקו"ש ח"ד ע' 1261 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

התקדמות הישיבה: ראה גם לעיל אגרת ח'רפט, ובהנסמן בהערות שם.

כציווי: ברכות כח, א.

מדה: פס"ז שמות ג, ו.

מסיפור: ראה גם ס' התולדות אדה"ז ח"א - הוצאת תשל"ח - ע' 82.