ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקפד

ב"ה, מוצש"ק ר"ח שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

נשי ובנות חב"ד סניף תל אביב,

ה' עליהם תחיינה

ברכה ושלום!

נעם לי לקבל מכתבן מכ"ד טבת, יום שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשו"ע.

ויהי רצון שתמיד כל הימים תבשרנה טוב מהתרחבות פעולותיהן בקדש הן בכמות והן באיכות ובפרט ע"פ הידוע דברי רבנו הזקן בעל ההילולא בנוגע לפעולות נשי ובנות ישראל בכל הדורות,

כמסופר בשיחות הק' ובזכרונות כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

שמהם מובן אשר בדורות עקבתא דמשיחא גדולה עוד יותר חשיבות פעולותיהן וגם ההכרח בזה.

וע"פ הוראת חכמנו ז"ל שאין הקב"ה מבקש אלא לפי הכח שנותן מראש, ובודאי ישנה אפשריות מלאה למלאות התפקיד האמור

ויהי רצון שתעשינה בכל זה מתוך בריאות הנכונה שמחה וטוב לבב, כהוראת תורת החסידות בכל כגון זה.

בברכת הצלחה בעבודתן הקדושה הפצת המעינות בתוככי הפצת היהדות

המסורתית ולבשורות טובת בכל האמור.

ח'תקפד

הוראת חכמינו: במדב"ר פכ"א, כב.