ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקפה

ב"ה, ג' שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה בן ציון שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו ע"י מר צבי שי' קרא אשר סיפר לי ג"כ, אף כי ראשי פרקים, מעבודתם בצל קורה אחת.

ויהי רצון אשר ינצל כשרונותיו אשר חונן בהם מהשגחה העליונה והאפשריות שניתנה לו - להפצת היהדות המסורתית הלוך והוסיף הלוך ואור ומתוך שמחה וטוב לבב אשר על ידי זה מתוסף בהצלחת העבודה כנראה מוחש ומעשה רב, וינעם לי להתבשר טוב בכל האמור.

בודאי לדכוותי' למותר להוסיף, אשר האמור כולל ג"כ - ומהעיקרים בזה - הוספה בקביעות עתים לתורה לעצמו הן בנגלה והן בחסידות ובפרט ע"פ המבואר בגודל ההכרח בלימוד פנימיות התורה שנתגלתה בתורת החסידות בימינו בדרא עקבתא דמשיחא ובאה"ק ת"ו, ארץ עלי' נאמר עיני ה"א בה מראשית השנה ועד אחרית שנה.

בכבוד ובברכה לבשו"ט.

ח'תקפה

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 465 והושלמה עפ"י העתקה.

מו"ה בן ציון: גרשוני, ירושלים.