ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקפז

ב"ה, עשירי בשבט יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר

ברוקלין, נ. י.

ה'תשכ"ג - שנת ההילולא הקן של כ"ק אדמו"ר הזקן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המכתב

ובעמדנו ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, הנה יהי רצון שיום סגולה זה ישפיע על כל אחד ואחת לפעול בכל אחד משלשת הקוים דתורה עבודה (תפלה) וגמ"ח כפי אשר הורה בעל ההילולא, פעולות חדורות אור וחיות והתלהבות חסידותים,

ומובן שבפעולות אלו - נקודה הפנימית הפצת המעינות חוצה.

והרי זוהי הדרך לקיום היעוד אשר באגה"ק של כ"ק הבעש"ט אשר לכשיפוצו מעינותיו חוצה - קאתי מר דא מלכא משיחא,

במהרה בימינו אכי"ר.

בברכה לבשו"ט

מ. שניאורסאהן

ח'תקפז

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש חי"א ע' 233 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מכתב: אג"ק אדה"ז ח"א אגרת לח.

במכתב: אג"ק אדמו"ר מוהריי"צ ח"ד אגרת תתקצ.

יום סגולה: ראה מכתב אדמו"ר הזקן בבואו מפ"ב (שהשנה היא שנת הקן להסתלקותו): ברם כגון דא צריך לאודועי שביום פטירת רבנו הגדול המגיד הילולא רבה בו ביום יצאתי לחפשי. ובארוכה במכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר (ס' [המאמרים] קונטרסים [ח"ב] ע' תתו [תג, ב]).

ואחת.. דתורה: ראה הל' ת"ת לאדמו"ר הזקן ספ"א. הל' ברכות השחר סו"ס מז.

לפעול: ראה פי' הצ"צ: פועלי דיממא אנן - אונזער ארבעט איז אויף מאכן ליכטיג (לקו"ד ע' תך).

חדורות אור: ראה תניא פמ"ח שגם באור שייך שיהי' "בתוכו ותוך תוכו". ובכתובות (קיא, ב). אור תורה מחייהו.

חיות והתלהבות: ראה קונ' ההתפעלות לאדמו"ר האמצעי (בתחלתו): חיות כו' ואח"כ כו' התפעלות כו'.

נקודה הפנימית.. המעינות: שהרי הם נשמתא דתומ"צ (זח"ג קנב, א).