ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצ

ב"ה, י"ג שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד חברי אגודת השוחטים יפו-תל אביב,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הנני לאשר בת"ח קבלת מכתבם מי"ח טבת, יחד עם הפ"ש על ידי חבר אגודתם הרב השו"ב ר' יעקב חיים שי' פיאלקוב.

ובהוספה על הפ"ש אישית שבודאי ימסור לכ' בא-כוחם יחד עם הנקודות שנדברו בשעת ההתועדות, אביע בזה תודתי החמה בעד הקורת רוח שגרם לי ביקור בא כוחם, ויהי רצון שכל אחד ואחד מאתנו יתמיד לגרום נחת רוח לאבינו שבשמים, בשני מיני נח"ר לפניו ית' למעלה, כמבואר בספר תניא קדישא (פרק כ"ז).

כיון שהביקור כאן הי' קשור עם יום ההילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן במלאות ק"נ שנה להסתלקותו, ועם יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, יהי רצון שימי זכרון אלו יעוררו את כל אחד ואחד בתוככי כלל ישראל למעשים בפועל, ובסגנון כ"ק אדמו"ר הזקן באגרת הידועה שלו, אשר "נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נס"ו" (אגה"ק כ"ז). והרי האמור מקושר הוא ומקרב את היעוד המקווה (סוכה נב, א) דהקב"ה מביאו ליצה"ר ושוחטו (ב' נח"ר) ויה"ר שיקויים במהרה בימינו בביאת משיח צדקנו.

בכבוד ובברכה.