ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצב

ב"ה, י"ז שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מט' שבט, שהגיעני ז"ע; בו שואל אודות העברה מאשכנז לאה"ק ת"ו.

והנה בכלל ידוע שבשאלות כגון אלו צריכים לפנות לרב מורה הוראה, וכמדומה אשר הוראה ברורה בזה ונוהגים להעביר לאה"ק ת"ו ובפרט שבשנים ההם הביטו על אשכנז כמקום ארעי ומעבר בלבד.

ומסיימים בטוב, שהתקוה חזקה שעוסק בהפצת המעינות ועד שיגיעו גם חוצה ככל האפשרי ועוד יותר (שהרי ביכולת בנ"י לשנות המציאות ובפרט באם זהו בשליחות של תורה ומצות) מתאים לתקות ופקודת כ"ק מו"ח אדמו"ר שז"ע באנו מהסתלקות הילולא שלו - יו"ד שבט - והרי השנה שנת סגולה; שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן.

לכתבו אודות נסיעת בנו... שי' לחו"ל ללמוד. לכאורה אינו מובן כלל, שהרי ישנן ישיבות תומכי תמימים באה"ק ת"ו ומצליחים התלמידים וכו' ומהו הענין דטלטול מאה"ק ת"ו לחו"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תקצב

אודות העברה: העברת המת.

ובפרט שבשנים ההם: כנראה הכוונה לתקופה שלאחר מלחה"ע השני', שם שהו יהודים במחנות פליטים משך שנים אחדות (ראה גם תולדות חב"ד ברוסי' הסובייטית ע' תו ואילך).

ביכולת.. המציאות: ראה ס' השיחוות תנש"א ח"ב ע' 692 הערה.96 וש"נ.