ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצג

ב"ה, י"ז שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יוסף צבי שי' שטיינהארט נשיא

בית הכנסת,

ומר יהודא אליעזר שי' מישקין יושב ראש

הועד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם מבשר טוב אשר ביום א' הבע"ל כ"ג שבט תתקיים חגיגה פומבית בקשר עם מסירת כתב רבנות עד מאה ועשרים שנה לכבוד רבם ומנהיגם הרוחני המפורסם והמצויין הרב דוד דוב שליט"א הולנדר.

קורת רוח מיוחדת גרמה לי הבשורה הנ"ל, שמחד - ראוי הוא הרב הולנדר לכל הכבוד והיקר הזה, ומאידך - שהצליחו השי"ת לכהן פאר בבית כנסת נכבד ולנהל על מימי התורה והמצוה קהילה חשובה ובעלת קומה, אשר מנהלי' וחברי' יודעים להעריך כדבעי את רבם ומנהלם הרוחני ומכירים בהצלחתם שזכו לרב ומנהיג כמוהו.

ובפרט בתקופתנו ומדינתנו זו, שלדאבוננו הגדול, רב בה טשטוש הגבולים והערכים עד, כלשון הנביא, שאומרים לרע טוב ולטוב רע, שמים חשך לאור ואור לחשך, שמים מר למתוק ומתוק למר (ישעי' ה, כ).

וכבר התריע כ"ק מו"ח אדמו"ר מיד בבואו לארצות הברית נגד הרעיון הנפרץ שבשקר יסודו כאילו אמריקה משונה מכל הארצות ושאינה מקום תורה ומצוה וכו'.

ואדרבה, לא רק ששלל בהחלט הנחה כוזבת זו, אלא הצביע על כמה מעלות טובות שיש לאחינו בני ישראל בארץ זו ואשר תנאי המקום וצו השעה מוכשרים ביותר מכמה בחינות, ומחייבים עבודה נרחבה בשטח הרבצת והחזקת התורה והמצווה וחינוך הכשר, ואין הדבר תלוי אלא ברצון ובמרץ ובשיתוף פעולה שבין הרבנים ומנהיגי הרוח עם עסקני הציבור והבעלי-בתים הנאמנים לתעודתם ותפקידם. וההישגים החשובים במשך עשרים השנה האחרונות הוכיחו שסיסמתו היתה מיוסדת ונתאמתה.

ברכתי שלוחה לרבם הנכבד בעל מרץ ורב פעלים הרב דוד דוב שליט"א הולנדר ולכל מנהלי ביהכ"נ ובני עדתם שיחיו, שילכו שכם אחד בדרך העולה בית א-ל לחזק ולבסס את קהילתם שתתאים בכל הפרטים לשמה המסורתי של קהילה

בישראל - "קהילא קדישא". וכמו שהדגיש רבינו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך, אשר השנה היא שנת הק"נ להסתלקותו, שהרב ובני הקהילה הם בדוגמת ראש ושאר חלקי הגוף, שמובן שדוקא שניהם ביחד הם דבר שלם, גוף חי ופעיל בריא ושלם.

ועל יסוד הציווי ואהבת לרעך כמוך שהוא כלל גדול בתורה, תקותי חזקה שקהלתם תשמש דוגמא חי' ומקור השפעה טובה בשביל שאר בתי כנסיות ומהם יראו ויעשו. ויהי רצון שילכו מחיל אל חיל מתוך הרחבת הדעת ובשמחה ובטוב לבב.

בכבוד ובברכה לכל המשתתפים בחגיגה שליט"א.

ח'תקצג

וכבר התריע: ראה גם לעיל ח"א אגרת קנז. ובכ"מ.

שהדגיש רבינו הזקן: תניא פ"ב.