ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצד

ב"ה, י"ט שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו ממוצש"ק, בו כותב אודות החילוקי דיעות בנוגע לסדר לימודו וכו' ומזכיר ג"כ שיש חושדים שרצונו לשנות סדר לימודו הוא מפני שיוכל ללמוד פחות וכו'.

וכיון שעתה נמצא באמצע שנת הלימודים, שבכלל אין זה נוהג להחליף לימוד באמצע השנה ומכמה טעמים, ותעמוד השאלה על הפרק בתחלת שנת הלימודים הבא, לכן מהנכון אשר יוסיף בהתמדה ושקידה בלימוד תורתנו הק' תורת חיים, מתאים להסדרים שלמד עד עתה אבל כנ"ל בהוספה בחיות בהלימוד, והרי אז יש מקום לומר שכשיווכחו שאמת כן הוא חשקה נפשו בלימוד התורה בלי מבלבל בלימודים אחרים, הרי זה עצמו ישפיע למעט הטענות וכו' והכוונה הנ"ל בהנוגע להוספה בנוגע לחיות בהתמדה ושקידה הוא טפל להטעם העיקרי שהלימוד צ"ל באופן להעלות בקדש כיון שזהו רצונו של הקב"ה, והרי גזע צור מחצבתו מסייעתו בהאמור מתחיל מרבנו הזקן אשר הרבה להפליא בכמה מספריו ומאמריו בגודל הענין בהתמדה ושקידה בלימוד התורה, ובודאי למותר להוסיף אשר הלימוד צריך להיות כהוראת חז"ל לימוד המביא לידי מעשה, ויהי רצון שיבשר טוב בכל האמור.

בברכה.

ח'תקצד

כהוראת חז"ל: קידושין מ, ב.