ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצה

ב"ה, כ"ד שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הנהלת חברה גמילות חסדים שומרי שבת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם ר"פ מדו"ח דפעולותיהם בקדש, בענין הצדקה, מצותו של הקדוש ב"ה, ובמעלה הגדולה אשר בה, הוא ענין גמילות חסדים.

ויהי רצון אשר מתאים לפתיחת רבנו הזקן בס' תורה אור: צדקה תרומם גוי, הגבהת והעלאת המדות (ובמק"א מבואר שהוא גם העלאת בחי' נה"י וגם דבחי' המוחין),

יהי' כן בכל עניני המשתתפים בפעולת החברה וההנהלה בראשם - שליט"א,

ואין מקרא יוצא מידי פשוטו: תרומם גוי, גוי אחד בארץ הם בני ישראל,

שהרי הצדקה מביאה גאולה הפרטית של נותן הצדקה ומקרבת גאולה הכללית של כל בני ישראל,

אשר גאולה הפרטית כפשוטה, היא ביטול כל ענינים המבלבלים מעבודת ה' בשמחה ובטוב לבב,

היינו שיהיו כל חפצי איש ואיש בשלשת הסוגים בני חיי ומזוני כפשוטם - כדרוש, ועד - בשלימות, ועד - באופן דרויחא,

וכמו שהוא ביחוד בענין הצדקה, כמו שנאמר בה: רחבה מצותך מאד, כפירוש רבנו הזקן.

והרי השנה שנת סגולה, שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו.

מצו"פ השתתפות.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ובאופן, כהוראת חז"ל, גמ"ח לעשירים, כי יקויים היעוד: לא יהי' בך אביון כי ברך יברכך ה' - ויעשון בנ"י רצונו של מקום

מ. שניאורסאהן

ח'תקצה

נדפסה בלקו"ש ח"ו ע' 336 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

לקו"ת לג"פ: ובאוה"ת בראשית כרך ו תתרלו, ב. כרך ג תעד, ב.

מצותו של הקדוש ב"ה: אגה"ק סי"ז.

ובמעלה הגדולה: שו"ע יו"ד סרמ"ט ס"ו.

ובמק"א מבואר: לקו"ת לג"פ (ט, א. יד, ב).

גאולה הפרטית.. הכללית: אגה"ק ס"ד.

ענינים המבלבלים: ראה רמב"ם הל' תשובה פ"ט ה"ב: וימצאו להם מרגוע. שם הל' דעות ספ"ג.

חפצי איש ואיש: רמב"ם הל' תפלה פ"א ה"ד.

כפשוטם: ראה שו"ע או"ח (דאדה"ז) סו"ס צב וע"פ משנ"ת בהקדמת הסידור (בדפוסים הראשונים) - בא בתור חתימה לס' התניא) לאדה"ז.

באופן דרויחא: עשירות (שבת קיט, א). וראה כתובות סז, ב.

כפירוש רבנו הזקן: אגה"ק סי"ז. ולהעיר על ג' הענינים דהיפך הגבלה שבצדקה: רחבה, מצותך, מאד. ואכ"מ.

כהוראת חז"ל: סוכה מט, ב.

יקויים היעוד: ראה ספרי לדברים טו, ד.