ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצו

ב"ה, כ"ה שבט, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר יוסף שי' דקל

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מי"ז בטבת, ות"ח גם כן עבור הפ"ש והספרים ששלח, כרשום בשולי הגליון. ובודאי גם להבא יעשה כן ותודה מראש.

על יסוד הרושם מפגישתנו ושיחתנו ארשה לי להעיר שבנוגע לספרי שימוש בכלל יש תועלת מעשית גדולה בחוט דבוק בכריכה לסמן המקום שמפסיקים בו. בפרט כשהמדובר בספר הספרים, שבודאי הכוונה בחלוקת מתנה זו שישתמשו בספר קדוש זה לעתים הכי תכופות, ומתנאי תפקידיהם שההפסקה מצוי', שלכן משנה חשיבות לחוט שכזה.

תקותי שהאנציקלופדיא-כיס ששלח לי מאז מצא הד נכון והוא נפוץ ברבים.

בטח השתתף באופן המתאים בעצרת כ"ד טבת, ביום מלאות מאה וחמשים שנה להסתלקותו של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן-ערוך, אבי תנועת חב"ד ושיטתה. וזה מזכירני שבאנציקלופדיא הכיס שלו סיומו בערך "תניא", כרשום בזכרוני.

בכבוד ובברכה ובת"ח עוה"פ.

ח'תקצו

מר יוסף דקל: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תמו. חי"ט ז'קע.