ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצז

ב"ה, כ"ה שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר עזרא שי' גוטליב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מיום כ"ב טבת. וכבר כתבו לי אנ"ש שי' - ולא אחת - על דבר התענינותו ועזרתו לכפר חב"ד ומוסדותיו, והתקוה שימשיך בזה ככל האפשר. ולאור מכתבו, הרי התקוה מתחזקת.

בעת רצון אזכיר את כ' ואת אשתו ובני ביתו שי' על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, למלוי משאלות לבו לטובה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

והרי שנה זו בפרט היא שנת סגולה להיותה שנת המאה וחמשים להסתלקותו של אדמו"ר הזקן בעל התניא והשלחן-ערוך, אבי תנועת חב"ד ושיטתה והדרכותי', ויהי רצון שהזכרון יעורר כל אחד מאתנו בתוככי כלל ישראל למעשים בפועל בכיוון הרצוי, שהמשעה הרצוי הוא גם צנור וכלי לקבלת ברכות השי"ת בכל המצטרך.

בכבוד ובברכה.