ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תקצט

ב"ה, כ"ה שבט, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

תלמידי הכתה השלישית הכתה הרביעית

הכתה הששית

דישיבת "אחי תמימים" ליובאוויטש

דבאפאלא

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מכתביכם מכ"א וכ"ב טבת הגיעוני עוד לפני כ"ד טבת, יום ההסתלקות-הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשלחן-ערוך, אבי תנועת חב"ד ושיטת

חב"ד-ליובאוויטש.

ומאד נעם לי לקרוא שרצונכם להשתתף גם במגבית "קרן שניאור" בממון שקבצתם על יד, בצדקה גשמית. קל וחומר שרצונכם להשתתף בענין שהוא עקרי לכם, היינו לימוד תורתנו הק' בהתמדה ושקידה, לימוד המביא לידי מעשה קיום המצוות בהידור והנהגה טובה כיאות לתלמידי ישיבת "אחי תמימים" ליובאוויטש, מתוך שמחה של מצוה, חדורי אהבת ה', אהבת התורה ואהבת ישראל, שהם מעקרי תורתו של בעל ההילולא.

בטח ידוע לכם כמה התמסרו נשיאי החסידות - הבעל שם טוב, אדמו"ר הזקן ונשיאי חב"ד שלאחריו - לחינוך בני ובנות ישראל, והתקוות והעתידות שציפו מהם. ואני תפילה שתשתדלו בכל עוז ומרץ לקיים ולאמת התקוות האלו בפועל ממש, ואין הדבר תלוי אלא בכם ורצונכם. וכבר הבטיחו חכמינו ז"ל יגעת ומצאת ומי שמקדש עצמו "מעט" למטה מקדשין אותו "הרבה" מלמעלה, על אחת כמה וכמה כשמקדש עצמו יותר ממעט.

השם יתברך ימלא משאלות לבכם לטובה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

ח'תקצט

קרן שניאור: ראה גם לקו"ש ח"ט ע' 345.

הבטיחו חכמינו: מגילה ו, ב.

ומי שמקדש: יומא לט, א.