ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תר

ב"ה, כ"ה שבט, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה צבי ארי'

שי'

שלום וברכה!

... לכתבו ע"ד סדר בלימודים: הרי אמחז"ל במקום שלבו חפץ.

הצד השווה בכאו"א: מס' בחלוקת הש"ס (למיגרס) עוד מס' או פוסקים - לעיונא.

פ' השבוע וכיו"ב - בס' תו"א ולקו"ת (למיגרס), עוד לימוד בחסידות - לעיונא. הלימודים למיגרס בכל יום. לעיונא - לכה"פ שלא יעברו ג' ימים בלא לימוד זה. ועייג"כ שיחת חי אלול ה'תשכ"ב.

ח'תר

מו"ה צבי ארי' שי: ביגון, ס. פאולא.

סדר בלימודים: ראה גם לעיל אגרת ח'רמד.

אמחז"ל: ע"ז יט, א.

שיחת ח"י אלול ה'תשכ"ב: נדפסה בלקו"ש ח"ט ע' 343 ואילך.