ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרא

ב"ה, ב' אדר, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יוסף אהרן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ח אדר עם המצורף אליו.

בעת רצון יזכירו אותו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בענינים שכותב.

- ולשאלתו איך להשפיע על קרובים בעניני תורה ומצות, רואים אשר לפעמים יש להשפיע על ידי ידידים ומכירים - יותר מאשר השפעה ישירה אף שגם בעצמם צריכים לעשות בזה כמובן,

התקוה שהשתתפו בהתועדות דיום ההילולא יו"ד שבט וכ"ד טבת שלפניו,

והרי השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא של כ"ק אדמו"ר הזקן.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון

מזכיר

ח'תרא

נדפסה בלקו"ש חכ"ג ע' 502 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מו"ה יוסף אהרן שי': דינרפלד, טורונטו.