ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרב

ב"ה,ג' אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר שרגא שי' מזל

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ח בטבת, ונהניתי לקרוא בו על דבר יחסו הטוב לאנשי חב"ד בכלל וכפר חב"ד בפרט. ותקותי חזקה שלא רק ימשיך בזה, אלא עוד יוסיף, כמו בכל ענין של טוב וקדושה שצריך להעלות בקדש, והרי גודל וצמיחה הוא סימן של חיות בכל דבר חי, לרבות התענינות חי'.

כבקשתו, אזכירו ואת אשתו ובני ביתו, שיחיו, על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר, מייסד כפר חב"ד, וזכות עזרתו לכפר בודאי יעמוד לכ' ולכל אשר לו להתברך בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד. ובפרט ששנה זו היא שנת סגולה להיותה שנת המאה וחמשים להסתלקותו של כ"ק אדמו"ר הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך, מייסד תנועת חב"ד ושיטתה והדרכותי'.

בברכה להצלחה ולבשורות טובות.