ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרג

ב"ה, ג' אדר, תשכ"ג

ברוקלין.

ועדת הבחירות דכפר חב"ד מיסודו

ובהנהלתו של כ"ק

מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבם מאדר"ח אדר עם המצורף אליו והמכתב שקדמו,

מודיעים תוצאות הבחירות.

ויהי רצון אשר יתאים הועד הנבחר לתפקידו, כפי המקווה ממיסד כפר חב"ד הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר, לבסס כפר חב"ד בגשם וברוח גם יחד, ובאופן דמוסיף והולך מוסיף ואור.

שהרי גם הגשם של בני ובנות ישראל, בהם בחר ה', אף שנדמו בחומריותם לענינים אלו של או"ה,

וע"פ הדגשת רבותינו נשיאינו, מתחיל מאדמו"ר הזקן,

אשר השנה, שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו,

בענין אהבת ישראל, תתפשט השפעת כפר חב"ד ג"כ באופן האמור - הלוך והוסיף הלוך ואור, וכאמור זה כ"פ שהכפר יהי' המרכז ממנו יפוצו המעינות חוצה, מעינות דברי אלקים חיים, בכל ארצנו הקדושה ת"ו ועד שיחדירו את עניני הגשם והגוף כנ"ל.

ויעשה כל זה מתוך שמחה וטוב לבב אמיתיים.

וחמרא למרא וטיבותא לשקיא (עיין בספר המצות לאדמו"ר הצ"צ, מצות מילה פרק שלישי) לכל חברי ועדת הבחירות, על עבודתם ופעולתם בהנהלת הבחירות וכו'.

בברכה לבשו"ט תכה"י מתאים לענין חדש זה, אשר משנכנס (תיכף) מרבין בשמחה.

ח'תרג

בהם בחר ה': ראה תניא פמ"ט.

וכאמור: ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תד.