ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרה

ב"ה, ז' אדר, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ רב פעלים וכו'

רש"ז שי'

שלום וברכה!

במענה למכתב כ' מב' אדר, בו מעיר ע"ד המדובר שכאילו גאולתו של יעקב ומעשה אבות סימן לבנים גאולתנו מותנית בבירוריו של עשו וכו', היכן יסודו של הרעיון.

מיוסד הוא בדברי רבנו הזקן בספרו תורה אור פרשת וישלח, יעוין שם, ושם עיקר ביאורו בסגנון חכמת הקבלה, ומבואר יותר בנוגע לעבודת האדם כפשוטו בספר בנו אדמו"ר האמצעי, תורת חיים על הפרשה האמורה (וראה שם במיוחד פרק ח' ופרק י"א).

דא"ג ע"פ האמור מובנים כמה תמיהות בדרשות רז"ל בפרשה האמורה: מתחלתו הודעת יעקב לעשו, אשר שמר תרי"ג מצות כו' ועד לסופה ולרגל הילדים, זה מלך המשיח (דברים רבה פ"א, כ) עד אשר אבוא אל אדוני שעירה וכו' ועלו מושיעים בהר ציון (ב"ר ספע"ח).

ובקשר עם ימי הפורים הבע"ל משתדל הנני גם בשנה זו בנוגע למשלוח מנות ומתנות לאביונים, שדוקא במצות אלו רבה העזובה, ומאידך גיסא רבה במיוחד נקודת החינוך וההדרכה אשר בהם, ובודאי גם באה"ק ת"ו בכלל ובמשרדים המתאימים עושים בזה, אבל מצאתי לנחוץ להדגיש עה"פ במכתבי זה, כיון שבהוראות (העתק) משרד החינוך שהגיע לידי נזכרה רק מצות משלוח מנות! והלואי והלואי כבר זכינו להיעוד לא יהי' בך אביון ועושים ישראל רצונו של מקום (ספרי לדברים ט"ו ד').

בכבוד ובברכה.

[אגרת המזכירות ע"ד משלוח מנות ומתנות לאביונים] ב"ה, אחד באדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

כבוד ידידינו שיחיו

בכל אתר ואתר

שלום וברכה!

בההתועדות דש"ק מבה"ח אדר השתא, הואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להזכיר על מה שעורר אשתקד בדבר הצורך לפרסם ברבים, אשר לבד מה שמחויבים לקיים בפורים את המצוה דקריאת מגילה ושאר המצות דפורים (אמירת ועל הנסים ועוד), מחוייבים כולם, אנשים ונשים, לקיים את שתי המצות של משלוח מנות ומתנות לאביונים, וכי מחוייבים בזה גם נערים שהגיעו לגיל שלש עשרה שנה ונערות לגיל שתים עשרה שנה, ואשר חובת החינוך - להרגיל בזה גם ילדים וילדות קטנים שלא הגיעו עדיין לעונת בר ובת מצוה.

כ"ק אדמו"ר שליט"א הואיל גם להדגיש עד כמה שאפשר לקיים המצות הללו בנקל, באשר את המצוה של משלוח מנות אפשר לקיים כבר בזה ששולחים אפילו רק לאחד (איש לאיש ואשה לאשה) שני מיני מזון (און מין מזון יחד עם איזה משקה שהוא), ואת המצוה של מתנות לאביונים אפשר לקיים במה שנותנים אפילו רק שתי פרוטות לשני אביונים היינו פרוטה לכל אחד מהם (ומובן מאליו שכל המרבה בצדקה הרי זה משובח).

* * *

בהתאם עם הנ"ל הננו לעורר ולבקש את כל אחד מידידינו שיחיו להזדרז ולעשות כל מה שאפשר בידו הוא או ע"י אחרים, ע"ד החובה דקיום המצות של משלוח מנות ומתנות לאביונים - ועד כמה שאפשר בנקל לקיים אותם - לפרסם בכל מיני פרסום (מכתבים, כרוזים, עתונות, רדיא וכו'), בכדי שתגיע הידיעה אודות הנ"ל וההתעוררות בזה לכל אחד ואחת מבני ישראל בכל אתר ואתר, ולהיות מן הזוכים ומזכים את הרבים.

נשמח לשמוע מהנעשה בזה, ות"ח למפרע.

בברכת פורים שמח

מזכירות כ"ק אדמו"ר שליט"א

ח'תרה

רש"ז שי': שרגאי, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'תכט, ובהנסמן בהערות שם.

ומעשה אבות: ראה גם לעיל אגרת ח'תטו, ובהנסמן בהערות שם.

משתדל: ראה אגרת המזכירות שלאח"ז, וראה גם לעיל אגרת ח'שעח, ובהנסמן בהערות שם.