ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרו

ב"ה, ז' אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לתלמידות הסמינריון "בית רבקה"

ה' עליהן תחיינה

ברכה ושלום!

בנועם קבלתי פ"ש על ידי חבר-ההנהלה מהתקדמות הסמנריון, ותקותי

שההתקדמות תתמיד בקצב הולך ומוסיף, כצווי חכמינו זכרונם לברכה - מעלין בקדש.

וביום זה, יום הולדת את משה רבינו, בודאי שמהראוי להתבונן, כי לידתו והצלתו וחינוכו של מושיען של ישראל באו לו עקב התמסרותן של שתי נשים בישראל, אם ובת - יוכבד אמו ומרים אחותו. ובה בשעה שגזירות פרעה הגיעו לשיא קושי השעבוד עד שגרמו לנפילת רוח והסתייגות אפילו בין ארזי הלבנון שבדור, אף על פי כן לא נפלו ברוחן שתי נשים אלו, האם והבת, "המילדות העבריות", ואדרבה המשיכו בעבודתן במסירות נפש ממש להחיות את הילדים, ובעוצם הגלות הקימו דור הגאולה. ולא רק על הנשים האצילו מרוחן ואמץ לבן, אלא גם על האנשים, עד שזכו שעל ידן יבוא מושיען של ישראל להוציא את עם בני ישראל משעבוד לגאולה.

והוא הדבר בדורות האחרונים של הגלות המר הזה, ובפרט בדורנו זה, אותו התפקיד ואותה אחריות והזכות שעלו בגורלן של הנשים שבגלות הראשון הם נחלת הנשים שבגלות זה האחרון, כמו שהדגיש תכופות כ"ק מו"ח אדמו"ר בכתב ובעל פה.

ובשנת סגולה זו, שנת מלאת ג' יובלות להסתלקותו של רבנו הזקן, בעל התניא והשולחן ערוך ומייסד תנועת חב"ד שיטתה ואורח חיי', יש לזכור ולהתרשם גם מהשפעתה הגדולה של אמו של בעל היובל, היא הרבנית רבקה, על חינוכו של אדמו"ר הזקן, כמתואר באריכות בספר הזכרונות לכ"ק מו"ח אדמו"ר.

ובהתאם למדתו להיות אומר ועושה, ושמעשה עיקר, לא הסתפק כ"ק מו"ח אדמו"ר בתעמולה, ועמד ויסד רשת בתי ספר וסמינריונים "בית רבקה" בארצנו הקדושה ובתפוצות לחנך בהם בנות ישראל ברוח יוכבד ומרים.

אי לזאת, הנני מקוה מקרב ולב עמוק אשר תלמידות הסמינריון תכרנה בגודל אחריותן וזכותן, ותנצלנה כל כוחותיהן לספוג מהרוח הזה, רוח דעת ויראת ה', אשר הסמינריון רוצה להנחיל להן. וכיון שהתלמידות עתידות להיות מורות ומדריכות בישראל, אמות לבנים ועקרת הבית, הרי כל הוספה בחינוכן וידיעתן נכפלת פי כמה וכמה בתלמידות ובבתים שתקימנה לכבוד ולתפארת, וכדאית כל השתדלות והתאמצות בכיוון זה.

השם יתברך ישלח ברכתו לכל אחת ואחת להצליח בלימוד בהתמדה ושקידה ובהנהגה מתאימה ויקוים בכל אחת ואחת מכן - אחותנו את היי לאלפי רבבה וגו'.

בברכה לחג פורים שמח ולהמשיך ההתעוררות בכל ימות השנה - המחכה לבשורות טובות.

ח'תרו

נדפסה בלקו"ש חי"א ע' 191 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

כציווי חכמינו: ברכות כח, א. וש"נ.