ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרז

ב"ה, יו"ד אדר, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מה' אדר, בו שואל "אודות בית תפלה רפורמי כו'"

ובודאי כוונתו לתנועה הריפורמית, ז. א. שאינם מודים ר"ל בהענין דהתורה מן השמים וכו' וכו', ואם כן הוא הרי אינו מובן הספק, ומהי שאלתו, לאחרי פסק דין הברור בספר משנה תורה הוא היד החזקה להמורה הגדול הוא הרמב"ם הלכות תשובה פרק ג' הלכה ח', ואפילו פסוק אחד וכו' (עיין שם באר היטב) ובודאי יסדר הקדושין אך באולם הקהלה שלו המיוסדת על השלשה עשרה האני מאמין בתוככי כללות התורה והמצוה, או עכ"פ באולם סתם או גם בבית פרטי.

ויהי רצון אשר מתאים לימים אלו, אשר כמו שהי' בימים ההם - כן יהי' - בזמן הזה, ליהודים היתה אורה - זו תורה - (וקשור בזה) שמחה זה יום טוב (ולימוד התורה המביא לידי מעשה) וששון ויקר - תפלין - שהוקשה כל התורה לתפילין.

בכבוד ובברכה לבשו"ט ולפורים שמח.

ח'תרז

לתנועה רפורמית: ראה גם לעיל אגרת ח'תפא.

אורה זו תורה: מגילה טז, ב.

שהוקשה: קידושין לה, א.