ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרח

ב"ה, ט"ז אדר, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה צבי שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מי"ב אדר.

בעת רצון יזכירו אותו ואת זוגתו תחי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובבואינו זה עתה מימי הפורים, עליהם נאמר וזכרם לא יסוף מזרעם, ועד שאמרו רז"ל כל המועדים בטלים וימי הפורים לא יבטלו,

והרי ענין הזכרון אשר תומשך ההתעוררות ממנו בכל כחות הנפש ועד המעשה בפועל ואדרבה המעשה הוא העיקר

יהי רצון שיהי' כן בנוגע לכל ארבעת הענינים אשר היו בימים ההם בזמן הזה, אורה שמחה וששון ויקר כפשוטם וכמשמעם, אורה זו תורה וכו' ויקר אלו תפילין שהוקשה כל התורה (המצות) לתפילין,

עדי נזכה למסמך גאולה לגאולה, גאולה דאכתי עבדי אחשורוש אנן לגאולה האמיתית כימי צאתך מארץ מצרים וגו'

בברכה לבשו"ט.

ח'תרח

מו"ה צבי: פריידין, תל אביב. אגרות נוספות - לעיל ח"כ ז'תקיד. חח"י ו'תתלג.

שאמרו רז"ל: מדרש משלי פ"ט, ב.

אורה זו תורה: מגילה טז, ב.

שהוקשה: קידושין לה, א.

מסמך גאולה לגאולה: מגילה ו, סע"ב.