ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרט

ב"ה, ט"ז אדר, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג אי"א נו"נ עוסק בצרכי צבור בעל

מרץ וכו'

מוה"ר יהודא ליב שי' רובינשטיין גלאזגו

שלום וברכה!

על ידי הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א בעל מרץ וכו' מוה"ר שלמה זלמן שי' העכט משיקגו, שביקר במחנו הט', קבלתי פ"ש מכת"ר, וכותב גם כן איך שנתקבל בסבר פנים יפות בקהלתו בכלל, ומכת"ר בפרט. ואף שאין מקום בכגון דא לנתינת תודה, שהרי שכר מצוה מצוה, אבל רצוני להביע הנחת-רוח שהי' לי מזה, בידעי כי יש אחים לדיעה בהפצת היהדות המסורתית והמקורית, בלי פשרות, ובסגנון הבעל שם טוב הפצת המעינות חוצה, זאת אומרת אפילו בין אלו שעדין הם חוצה. ובפרט שבעוה"ר יש מערערים על כך, ולא רק משמאל אלא גם מימין, ואף שכמובן אין מקום לערעור שהרי הפליגו חכמינו ז"ל בענין להוציא יקר מזולל, מכל מקום כיון שיש ערעור הרי כל עידוד יקר ביותר, ובפרט עידוד המצורף למעשה.

בע"ה אמלא בקשתו על ידי הרב העכט, ויהי רצון שמתוך בריאות הנכונה ובטוב לב ינצל כל כשרונותיו, כנ"ל, להפצת היהדות המסורתית גם חוצה, וביחוד בתוככי הנוער.

ויהי רצון, כיון דאזלינן מימי הפורים, שכמו בימים ההם יהי' גם בזמן הזה ליהודים אורה ושמחה וששון ויקר, כפשוטו, שאין מקרא יוצא מידי פשוטו, ויחד עם זה כדרשת חכמינו ז"ל בתורה שבעל פה שתורה אחת היא לנו, תורה שבכתב ושבע"פ, אורה זו תורה כו' עד ויקר זה תפלין, שהוקשו כל המצות למצות תפלין, והא בהא תליא, שעל ידי אורה זהו תורה מובטח שיהי' אורה וגו' כפשוטו.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

ח'תרט

הפליגו חכמינו: ב"מ פה, א.

כדרשת חכמינו: מגילה טז, ב.

שהוקשו: קדושין לה, א.