ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תריא

ב"ה, כ"ה אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר אלי' שי' עמיקם

שלום וברכה!

זה מזמן שרציתי לכתוב לו ולא ידעתי איפה נמצא, ועתה נודעתי שנמצא כבר בא"י והכתובת שלו.

ראשית כל אביעה לו ת"ח בעד הספר, וכיון שהספרי' שלנו היא לתועלת הרבים, תקותי שימשיך בכגון דא גם בעתיד.

תקותי שגם בזכרונו שמורים רשמי פגישתנו ושיחתנו, והעיקר שהדברים שנדברו בינינו בנוגע עניני הכלל, ומהם כמה בעיות הכי חיוניות ורציניות, יביאו פירות ותועלת גם לרבים.

והרי רואים במוחש, ובדורנו זה במיוחד אחרי גלוי האנרגי' הכי מבהילה הנמצאת בכמות הכי קטנה, אשר לפעמים ביכולת היחיד להביא שנוי יסודי בחיי הרבים, כי לא הכמות היא המכרעת אלא האיכות. ואם בחומר ובגשם הדומם כך, על אחת כמה וכמה בחומר וגשם גוף הישראלי וביתר שאת בנוגע לחיים הרוחניים של עמנו בני ישראל.

אלא שעל היחיד לגלות כל האנרגי' שבקרבו, שבאמת אין-סופית היא, ובסגנון רבינו הזקן בעל התניא והשו"ע, שהשנה היא שנת המאה וחמשים להסתלקותו, הנפש השנית בישראל היא חלק אלוק ממעל ממש, וכיון שמקורה באין-סוף ב"ה, הרי היא וכל כוחותי' אין-סופיים.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות.

ח'תריא

ובסגנון רבינו הזקן: תניא רפ"ב.