ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תריב

ב"ה, כ"ה אדר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר אליעזר שי' שטיינמן

שלום וברכה!

בהוספה לפ"ש על ידי הרב א. ח. גליצנשטיין שי', נעם לי במיוחד לקבל פ"ש מכ' על [ידי] ידידנו הרש"ז שי' שזר, שכמו שסיפר לי ראה את כ' בסמיכות ליציאתו מאה"ק ת"ו ובודאי ימסור לו פ"ש בחזרתו. תקותי שלעת קבלתו מכתבי זה כבר ממשיך בעבודתו בביתו, ואקוה שיעמיד בראש עבודתו עכשו הכנת שני כרכים שיש לו עוד בנוגע לחסידות חב"ד ולסיימם בהקדם, בפרט שהשנה היא שנת המאה וחמשים להסתלקותו של בעל התניא, ודבר בעתו מה טוב. והעשי' מתוך שמחה מוסיפה ברכה והצלחה, כידוע עד כמה הפליגו רבותינו ז"ל בענין השמחה, ובפרט שמחה של מצוה, ובנידון דידן - הפצת תורת חב"ד.

מענין לענין באותו ענין, תודה חמה ולבבית בעד ספר בר מצוה ששלח לי, ובודאי לא נצרך לדברי תהילה בעד ספר זה המצטיין אפילו בצורתו החיצונית [ושלא כדעת הטועים שחושבים שאין זה חשוב, שאף אמנם אמת שהפנימיות עיקר אבל הרי אמרו חכמינו ז"ל התנאה לפניו במצוות, טלית נאה, ציצית נאה וכו'].

איני יודע אם יש לי הצדק לחוות דעת במקצוע שאינו שלי, ואם נוגע למעשה עכשיו, אבל לדעתי רצוי שציורים בספר הנועד לנוער בגיל בר מצוה לא ידגימו דווקא שיטה מסוימה באמנות, אלא יתאימו יותר (ומה טוב - אף) לערכם וגילם. כנ"ל, אבקש סליחתו, בפרט שאין צועקין על העבר, אבל הרי כבר "הי' לעולמים" והצליח כ' להוציא ספרים בהוצאה שני', ואם כן אולי יש מקום לתיקון.

ביחוד נהניתי לראות שמתחיל ספרו בהנחת תפלין וברכתן כפשוטן, שהמעשה הוא העיקר, ולהוציא מלבן של אלו אשר, בעוה"ר [וכסגנון - א"י לא יחסר כל בה], רוצים לעוות ענין הבר מצוה, ח"ו.

בכבוד ובברכה לבריאות טובה ולהצלחה בהנ"ל ובכללות עניניו.

מ. שניאורסאהן

ח'תריב

מר אליעזר שטיינמן: אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רלח, ובהנסמן בהערות שם.

אמרו חכמינו ז"ל: שבת קלג, ב. וש"נ.