ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרטו

ב"ה, י"ג ניסן, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

לכבוד מר אליעזר הלוי שי' המכונה פרופ'

פינקלשטיין

שלום וברכה!

לקראת חג המצות, זמן חירותינו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני להביע לו ולכל אשר לו חג כשר ושמח וחירות אמתית, חירות בגשם וברוח, חירות מכל ענינים המבלבלים עבודת ה' בשמחה ובטוב לבב,

ולהמשיך מחירות ושמחה זו בכל ימות השנה.

בכבוד ובברכה.

נעם לי להוודע שבמהדורה החדשה של ספרו על הפרושים דוחה דיעות נפסדות שנכנסו לתוך ספרו במהדורא קמא, ואף שלא ראיתי את ספרו, אבל נאמן הוא המקור שממנו נובעת הידיעה הנ"ל שהיתה לי לקורת רוח ועל כגון דא אומר לו יישר חילו וימשיך בכיוון זה. והרי מעלת האדם היא שהוא מהלך (שבזה נעלה הוא גם על מלאכי עליון שאינם אלא עומדים). וזהו גם ענין של יציאת מצרים בכל יום - לצאת מן המצרים והגבולים ולעלות גם עלה, בעלי' אחרי' עלי'. ומעשה הוא העיקר, כמובן, קיום המצות מעשיות שגם בזה, ובפרט בזה, צריך להיות מעלין בקדש, כולל מצות ואהבת לרעך כמוך בהדגשה ובהשפעה על הזולת. וכבר מלתי אמורה, וכמדומה לי גם כתבתי לכ' במכתבי הקודם, שהנוער מוכן ומזומן לשמוע ולקבל הרבה יותר מאשר משערים. ועוד בענין זה במכתבי הכללי מענינא דיומא המצ"ב.

ח'תרטו

מר אליעזר.. פינקלשטיין: אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ט ז'תלח, ובהנסמן בהערות שם.

האדם.. מהלך: ראה גם תו"א וישב ל, א. ובכ"מ.