ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרטז

ב"ה, י"ז ניסן, תשכ"ג

ברוקלין.

האברך מנחם מענדל שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת ההגדה אשר טרח לשלחה לכאן, וכבר אמרו חז"ל, חמרא למרא וטיבותא לשקי', כשהמדובר בבעל בחירה (עיין ספר המצות לאדמו"ר הצ"צ, מצות מילה סוף פרק ג')

ומענין לענין באותו ענין, כיון שעילוי ליל פסח הראשון (זמן ההגדה) הוא שנגלה עליהם ממה"מ הקב"ה בכבודו ובעצמו, מזה התעוררות נוספת ללימוד פנימיות התורה עיין זח"ג קנ"ב א' וק"ל.

והרי הימים ימי סגולה להנ"ל כידוע דברי קדש רבותינו נשיאינו בזה.

בברכה לבשו"ט.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום.

ח'תרטז

האברך מנחם מענדל: חרך, נ. י.