ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תריט

ב"ה, אדר"ח אייר, תשכ"ג

ברוקלין.

האברך עזרא בנימין שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מיום השלישי שהוכפל בו כי טוב,

לפלא גדול שאין מזכיר דבר מפעולותיו בהפצת היהדות, ובזה כמובן ופשוט ומוכרח - בענין הפצת המעינות דא"ח, והרי בבין-הזמנים דהלימוד הוא, אשר אף שע"פ דין אין נפק"מ וגם אז מצות תלמוד תורה בתקפה, הרי מכמה סיבות הבפועל הוא לא כן, ובמילא זמן פנוי יותר לפעולות האמורות, והובטחנו הבא לטהר, וידוע דיוק רבנו הזקן, לטהר גם אחרים, מסייעין אותו.

בודאי שומר גם עתה שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים, נוסף על שיעוריו לימוד בהתמדה ושקידה הן נגלה דתורה והן בפנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

בברכה לבשו"ט בכל האמור

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסון

מזכיר

ח'תריט

האברך עזרא בנימין שי': שוחט, טורונטו. אגרות נוספות אליו - לעיל חכ"א ח'רז.

לקמן ח'תרסג.

והובטחנו.. דיוק: יומא לח, ב. לקו"ת דרושים לשמע"צ פח, ב.