ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרכ

ב"ה, אדר"ח אייר, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יהודה

ליב שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו,

ובעמדנו בתחלת חדש זיו, הוא חדש אייר, חדש השני לניסן שענין זה השני לחג המצות,

י"ל בדרך אפשר, דכמו שבמצה ישנם שני ענינים, מיכלא דמהימנותא ומיכלא דאסוותא,

וידועים דברי וביאור רבותינו נשיאינו בזה, אדמו"ר הזקן - אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו - ובנו אדמו"ר האמצעי, דמיכלא דמהימנותא, הרי מלכתחלה בריא הוא, ומיכלא דאסוותא שחלה ונתרפא וכו'.

יש לרמוז זה בשני אופני כתיבת אייר, איר ר"ת אני ה' רופאיך, אייר, ר"ת אברהם יצחק יעקב רחל, הן הם המרכבה, שכל ימיהם לעולם לא הפסיקו אפילו שעה אחת מלקשר דעתם ונשמתם לרבון העולמים, שמזה מובן שזהו באופן דמיכלא דמהימנותא, משא"כ הסדר דאני ה' רופאך.

אף שגם בסדר דאני ה' רופאך בפרטיות ישנם ג"כ שני האופנים גם האופן דלא אשים עליך מלכתחלה,

וע"פ מ"ש בכ"מ י"ל שזהו ג"כ ענין החילוק רצון העליון בלשון הקבלה אריך, שזהו ר"ת כי אני ה' רופאך, ופנימיות הרצון, דלית שמאלא בהאי עתיקא, כולו ימינא, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכלל ובפרט.

ח'תרכ

מו"ה יהודא ליב שי': רסקין. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'שנה, ובהנסמן בהערות שם.

וידועים: ראה הגש"פ עם לקוטי טעמים ומנהגים ע' לד. וש"נ.

בשני אופני: בהבא לקמן - ראה גם לקו"ש חל"ב ע' 251. וש"נ.

הן הם המרכבה: ראה תניא פל"ד.