ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרכא

ב"ה, אדר"ח אייר, תשכ"ג

ברוקלין.

אל הנהלת ישיבת תומכי תמימים אשר באה"ק ת"ו ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מועתק בזה נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א להבריק בקשר עם הנחת אבן הפנה לאגף השני:

"תהא התחלת אגף השני בחודש השני להצלחה בשתי הבחינות ובתורה הנגלית והפנימית כביאור אדמו"ר הזקן במאמרו* במדבר (השני). בכבוד ובברכה לכל המשתתפים שליט"א

מנחם שניאורסאהן"

בטח נתקבל המברק בעתו, ובודאי יודיעו, ובפרטיות הדרושה, מהנעשה.

בכבוד.

ח'תרכא

*) בלקו"ת, כמובן.