ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרכב

ב"ה, א' אייר, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ כו"כ וכו' מו"ה יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מכ"ט ניסן ער"ח זיו.

בעת רצון יזכירו כל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו, ויהי רצון שיבשר טוב בזה,

והרי באנו ז"ע מזמן חירותינו, חירות מכל ענינים המבלבלים.

בברכה לבשו"ט.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

לכתבו - בכת א' מג' הכתות (דק"פ) - צ"ע אם לעת"ל תהי' שחיטתו בג' כתות, כיון דהוא משום דמספקא לן (פסחים סד, ב ושם) ובאם יפתר הספק דבב"א קאמר - בטח תבטל כת שנק' עצלנית.

ח'תרכב

נדפסה בהגדה של פסח - הוצאת תנש"א - ח"ב ע' תנד והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יהודא ליב: גלייברמן, ירושלים.