ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרכו

ב"ה, ל"ג בעומר, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

- שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא דרבנו הזקן

בעל התניא -

כבוד משתתפי שיעור לימוד ספר תניא בבית

הכנסת שערי

תפלה, בעיר טאראנטא

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי הידיעה אשר בימים הקרובים מסיימים ספר תניא קדישא חלק ראשון.

ובודאי ע"פ סגנון הידוע "מתכיפין התחלה להשלמה". יתחילו תיכף חלק שני, הוא שער היחוד והאמונה (והקדמתו).

וכתוכן סיום חלק הראשון: כי ה' אלקיך אשר אוכלה הוא וכמ"ש במ"א,

- ואולי י"ל שהכוונה בזה לד"ה כי ביום הזה יכפר (לקוטי תורה ר"פ אחרי) -

אשר המשל דאש אוכלה הוא, שכמו שהאש אינו נתפס להקרא בשם אור ואש כלל ואינו מאיר למטה כי אם ע"י שנאחז בדבר גשמי וגם "אוכל" ומכלה אותו - וכן הוא ג"כ בנוגע לה' (שנעשה) אלקיך (כחך וחיותך), אשר מאיר ומתגלה למטה ע"י תרי"ג מצות דוקא, כמבואר בקצרה ג"כ בסיום פרק ג"ן, הוא סיום חלק הראשון,

והרי זה ג"כ תוכן ענין ספירת העומר, עומר שעורים מאכל בהמה, היא נפש הבהמית אודותה מדובר בסיום חלק הראשון, אשר על ידי הספירה (שענינה - כדי שיטהרו נפשות עמך ישראל, היינו) התהפכות נפש הבהמית ועד שנעשית במדריגת אדם, אתם קרוים אדם ע"ש אדמה לעליון, היא נפש האלקית, חלק אלקה ממעל ממש,

וכמו שהי' בספירה זו בפעם הראשונה, בצאת בנ"י ממצרים, שהוציא נשמותינו מהס"א ר"ל וקרבנו ודבקנו בשמו ממש והוא ושמו אחד (עיין תחלת ח"ב דתניא)

שזהו שבגמר עבודת ספירת עומר שעורים - מקריבים מנחה חדשה מחטים דוקא, מאכל אדם (כמבואר הענין בכ"מ),

יהי רצון אשר הלימוד האמור גם יביא לידי מעשה, אשר נלך בדרך ישרה אשר הורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו נס"ו.

זאת עבודת ה' במילי דשמיא, ובמילי דעלמא ישתכח יתיר בברכת ה', וכל הקרוב קרוב - קודם לברכה.

בכבוד ובברכה.

ח'תרכו

נדפסה בלקו"ש ח"ז ע' 282 והושלמה עפ"י העתקה.

תניא קדישא: לשון הסכמות דהוצאת התניא זאלקווי תקנ"ט.

סגנון הידוע: ב"רשות חתן בראשית".

אינו נתפס כו': ראה לקו"ת שם.

אור ואש.. נאחז.. ומכלה: להעיר משו"ע רבנו הזקן או"ח סתצ"ה קו"א סק"ב.

שעורים מאכל בהמה.. מחטים.. אדם: פסחים ג, סע"ב. דרושי ספה"ע שבלקו"ת פ' אמור ופ' במדבר.

בספירה זו בפעם הראשונה: זח"ג צז, ב. וראה ר"ן סוף פסחים.

אשר נלך.. קודם לברכה: אגה"ק סי' ז"ך.