ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרכז

ב"ה, כ"ה אייר, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עוסק בצ"צ ענף

עץ אבות וכו'

הרש"ז שי'

שלום וברכה!

המברק של כ' נתקבל ביום הבהיר ל"ג בעומר, שאם מלכתחילה נתכוין לכך - הרי טוב, ואם מלמעלה כיוונו כך - עוד יותר טוב.

ויהי רצון שכל הענין יתנהל באופן הכי טוב, וכהדגשת תורת החסידות שצריך להיות בטוב הנראה והנגלה גם לעיני בשר, ויחד עם זה - שיסודו באין טוב אלא תורה, ובמובן החב"די - לא רק נגלה דתורה אלא גם פנימיות התורה.

וכמנהג וטבע ישראל לקשר כל ענין ודבר יום - ביומו, ובפרט על פי תורת ההשגחה פרטית בהדגשת הבעש"ט, יש להעיר במעלת הרשב"י - של"ג בעומר הוא יום ההילולא שלו - על מעלת גדולי התנאים שבדורו ואפילו בדורות שלפניו. שכשהי' צורך לבקש על צרכים גשמיים, שהסמל לזה והעיקר הוא דרישה לגשמים (ובזה מעלת ארץ ישראל - למטר השמים תשתה מים), הרי הסדר הי' ואפילו אצל גדולי התנאים - שהיו מתפללים, ואם לא נענו תיכף היו גוזרים תענית ציבור וכו' וכו'. וסדר רשב"י הי' - שכשבאו והגידו לו שיש צורך בגשמים כפשוטם, הי' מגלה רזין דאורייתא והתחילו גשמי ברכה לרדת, כמסופר בזהר ח"ג נט, ע"ב ואילך. ומודגש שם בפרט אשר על מה דרש ואמר גילויי רזין דאורייתא - על הכתוב מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד, הוא ענין אהבת ישראל המודגש כל כך בתורת מורנו הבעש"ט ואדמו"ר הזקן.

"דרך אגב", ובהמשך להנ"ל - ידוע פירוש שמו של רבינו הזקן - שניאור זלמן, בנוסח הרגיל - שני אור, אור דחסידות ואור דנגלה, אבל חסידים מפרשים ג"כ שני אור - ברוחניות וגשמיות, וע"ד פתגמו של הברדיטשבי - זלמן אותיות לזמן, שממשיך כ"ז בזמן ומקום מסויים.

בכבוד ובברכה ולבשורות טובות בכל האמור

מ. שניאורסאהן

אף על פי שכ' טרוד, אבל תקותי שענין הקובץ בקשר עם שנת המאה וחמשים של ההילולא דרבינו הזקן - הולך ומתקדם, ואבשרו בשורה טובה ומשמחת, אשר כמה שנים חפשתי הוצאה הראשונה של הלכות ת"ת לרבינו הזקן, וימים אלו נודעתי שנמצאת במוזיאון הבריטי.

ח'תרכז

נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 231 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

הרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.

כל הענין: הבחירות לנשיאות בארץ ישראל. וראה לקמן אגרת ח'תרכט.

ידוע: ראה גם לעיל חי"ט אגרת ז'קסד. לקו"ש ח"ו ע' 37 הערה 18, ובהנסמן בהערות שם. לקמן אגרת ח'תרנג.

פתגמו: ראה גם לקו"ש שם ע' 41 ובהערה 43.

הקובץ: ראה גם לעיל אגרת ח'תקסד.

הוצאה הראשונה: שקלאוו, תקנ"ד.