ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרכח

ב"ה, ערב ריש ירחא תליתאי, ה'תשכ"ג

... מחגיגת סיום של סדר מועד ושל מסכת יבמות, הנערכת ביום א' ג' סיון הבע"ל, ימי הגבלה,

ובודאי, בסגנון הידוע, מתכיפין התחלה (דסדר ומסכת שלאחרי זה) להשלמה.

ויישר חילא דכת"ר לאורייתא, שגדול ענין תלמוד תורה בכלל, ועאכו"כ ת"ת דרבים, ובפרט - לימוד הגמרא,

וביחוד ע"פ השמועה אשר מערב בהלימוד דברי התעוררות ויראת ה', כציווי חז"ל אי יראת ה' היא אוצרו הן וכו',

אשר ע"פ ביאור רבנו הזקן בעל התניא והשולחן ערוך - אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו - הם עניני פנימיות התורה,

שכדברי מרע"ה רעיא מהימנא, לית תמן לא קשיא כו' ולא מחלוקת וכו', ואדרבה עי"ז (כסיום המסכת) מרבים שלום בעולם, וביחוד - ת"ח.

- ועפי"ז יש לבאר מה שת"ח אין אור של גיהנם שולטת בהן, כי אור של גיהנם אפשר להבראות ונברא רק ביום השני, שבו נבראת מחלוקת, משא"כ - בשלום ובריבוי השלום -

ולא עוד אלא שע"פ סיום דברי רעיא מהימנא שם - ישראל יפקון בי' (בלימוד דאילנא דחיי) מן גלותא ברחמים, קיום היעוד, דבתולת ישראל נשאת לקוב"ה, כי העוה"ז אירוסין היו אבל לימות המשיח יהיו נשואין.

והרי זה גם ענין ימים אלה - הגבלה והכנה ל(יום חתונתו זה) מתן תורה, אשר הסיום ותכלית השלימות בזה יהי' בימות המשיח, בתורתו של משיח, כי אז יופיע ה' עוד עליהם לבאר להם סוד טעמי' ומסתר צפונותי'.

ויהי רצון אשר יתוספו ספסלי בבי מדרשא בלימוד הנגלה והפנימית גם יחד, וזכות הרבים תלוי בו וזכות הרבים מסייעתו...

ח'תרכח

נדפסה בלקו"ש ח"ח ע' 247.

ירחא תליתאי: שבת פח, א.

של.. ושל: ע"פ מו"ק כו, א.

סדר מועד.. יבמות: ראה חידושי הש"ס להצ"צ (ריש יבמות) עד"ז שהתחלת שני הנ"ל היא י-ה.

ובפרט - לימוד הגמרא: שהוא דוקא המביא לידי מעשה, ומטעם זה דוקא שקולה ת"ת כנגד כל המצות (הל' ת"ת לאדמו"ר הזקן פ"ד ס"ג). ובפרט בלימוד ברבים (עיין ב"מ ספ"ב: ונראה - אני ואחיכם שונאיכם ומנדיכם - בשמחתם - דבעלי גמרא).

כציווי חז"ל: שבת לא, סע"א.

ע"פ ביאור: לקו"ת ויקרא ו, א.

שכדברי מרע"ה: זח"ג קכד, ב.

מרבים שלום: ראה סנה' (צט, ב) כל העוסק בתורה לשמה כו' שלום כו' שלום. ובשל"ה מס' שבועות (קפג, ע"ב).

אין אור: סיום סדר מועד (חגיגה בסופה).

ביום השני: פסחים (נד, א): משא"כ חללה דגיהנם דקדם, ולכן אפשר שימצאו בו ת"ח (ועיין תקו"ז תל"ב בסופו). וראה ג"כ ברכות (טו, ב) מצננין לו. ואכ"מ.

נבראת מחלוקת: ב"ר פ"ד ו. ור"י ור"ח (שם) פליגי רק מאי טעמא דאין כתיב כי טוב, אבל לא בגופא דעובדי.

העוה"ז אירוסין כו': שמו"ר ספט"ו. ונשאת ביום הרביעי דוקא - עיין ז"ח שה"ש (סט, רע"ג).

תורתו של משיח: עיין קה"ר ספי"א עה"פ כי אם שנים.

יופיע ה' עוד כו': רש"י לשה"ש (א, ב).