ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרכט

ב"ה, ערב ראש חודש סיון, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ בעל מדות עוסק בצ"צ ענף

עץ אבות וכו'

מו"ה שניאור זלמן שליט"א

שלום וברכה!

נתקבלו תוצאות הבחירות, והנני שולח לכ' איחולי הלבבים שיהי' בשטומו"צ, בהצלחה בכל הפרטים, בעניני הגשם והרוח גם יחד - ובפרט אשר גם גשמיות בני ישראל רוחניות היא -

ובהמשך למכתבי מראשית השבוע, אשר בטח נתקבל בעתו.

נהוג בכגון זה לומר גם מזל-טוב, אף שלכאורה תוספת אחריות רבה בזה, וגם אחריויות חדשות. אבל מנהג ישראל תורה הוא, זאת אומרת שאמת הוא. ומובן, שהרי בודאי ובודאי שמלכתחילה ומקודם נותנים כל הכחות והאפשריות למלוי האחריות במילואה, ולא עוד אלא גם סיוע ועזר.

ויהי רצון שיהי' כל האמור מתוך בריאות הנכונה ובשמחה ובטוב לבב, עם כל הפירושים אשר בענין זה בתורת החסידות, מתחיל מאדמו"ר הבעש"ט ובביאור יותר ובחידוש יותר מאדמו"ר הזקן, שהשנה היא שנת המאה וחמשים להסתלקות-הילולא שלו.

בכבוד ובהוקרה ובברכה רבה בכל האמור, ולקראת חג השבועות הבע"ל - בנוסח הידוע של כ"ק מו"ח אדמו"ר - לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

מנחם שניאורסאהן

אף שהיפך מנהג ישראל הוא "ל"ספר" אחרי וע"ד אלה הנמצאים בעולם האמת, בכל זה מצאתי לחובתי שלא להעלים על מה שחשבתי כמה פעמים, בקשר למה שהולך ונשנה מנאומיו ודבוריו עוד לפני הבחירות - על דבר ההליכה בעקבותיו של פלוני (ילח"ט) - שתקותי, ויהי רצון שתקויים בפועל, שלא רק ינצל כל האפשריות שבתפקידיו החדשים שישנם גם עתה, אלא שעוד' יפתחם ויגדילם - בדרכי נועם אבל בתוקף הדרוש, שהרי בודאי תהיינה הפעולות ברוח ישראל סבא, מסורת אבותינו שקבלוה עליהם ועל זרעם במעמד הר סיני, ומה שהי' ואירע לקודמיו (ילח"ט) - לא יעשה רושם כלל וכלל - בסגנון חז"ל - רוצה ואינו יכול ויכול ואינו רוצה, כי אם ירצה וירצה, וכדלעיל במכתבי - תנתן היכולת.

יש מקום לומר שהכתוב בזה אינו מתאים עם הפרוטוכל, ולכן בא לאחרי החתימה, ואם יש מקום וצורך - הרי אתו הסליחה.

ח'תרכט

מו"ה שניאור זלמן: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.

הבחירות: לנשיאות בארץ ישראל.

ובהמשך למכתבי: דלעיל ח'תרכז.

בסגנון חז"ל: חולין ז, ב.