ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרל

ב"ה, ראש חודש סיון, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

מר משה שי' ארם

שלום וברכה!

לאחר הפסק ארוך, נתקבל מכתבו מביע תנחומין בקשר עם פטירת ידידנו, וידיה כל איש מישראל, ר' פנחס תודרוס ע"ה. ויהי רצון שמכאן ולהבא יהי' תוכן המכתבים שבינינו ובכלל אך שמח. ולא עוד אלא יהי רצון שגם תוכן מכתבים אלו יביא לעידוד לפעילות בשטח שהתעסק בו המנוח - הפצת היהדות המסורתית ועזר לאחב"י, מיוסדים על הסיסמא המשולשת של תורת החסידות דאהבת ישראל, אהבת התורה ואהבת ה' - חד הוא.

ובודאי אשר ידידי המנוח, אשר בלאו הכי סייעו לו בפעולות האמורות, יוסיפו בזה מכאן ולהבא כדי למלאות החלל עד כמה שאפשר, ומרצו של כ' גם הוא בודאי יורתם לפעולות האמורות.

נצטערתי להידיעה בהערה בשולי מכתבו הנ"ל אשר מצב בריאותו לא הי' בסדר, ואני תפילה ותקוה שלעת קבלתו מכתבי זה כבר הוטב והולך וטוב.

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני לאחל לכ' ולכל הנלוים אליו - בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר - קבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

בכבוד ובברכה לבשורות טובות בכל האמור.

ח'תרל

מר משה ארם: אגרות נוספות אליו - לעיל ח'שפו, ובהנסמן בהערות שם.

ר' פנחס תודרוס: אלטהויז.

הסיסמא: ראה גם לעיל אגרת ח'רכט, ובהנסמן בהערות שם.