ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרלא

ב"ה, ראש חודש סיון, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ

בעל מרץ ובעל

מדות וכו' מוה"ר מנחם בן ציון שי' מנהל

קרן הצלה

דשיקגו

שלום וברכה!

הנני לאשר קבלת המכתב כת"ר מיום ו' אייר, בצירוף תרומת קרן הצלה דשיקגו.

ות"ח לכת"ר וחבריו שליט"א בעד השתתפות השנתית בעבודת ההצלה למען אחינו בני ישראל מעבר לים.

ברם לא אעלים בעתות כאלו שמצטער אני על שהעזר נפחת גם השתא, בה בשעה שכידוע העבודה הולכת ומתרחבת, ובפרט עתה בקשר עם פליטי אלג'יר וכו'.

ויהי רצון שחפץ ה' בידם יצליח להשיב מגבית קרן הצלה דשיקגו לאיתנה ולקיים הלכה כבית הילל מוסיף והולך, וזכות הרבים מסייעתם.

ולקראת חג השבועות, זמן מתן תורתנו, הבא עלינו ועל כל ישראל לטובה, הנני לאחל לכת"ר וחבריו שליט"א - בנוסח הברכה של כ"ק מו"ח אדמו"ר - קבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהמשיך בכל השנה כולה.

בכבוד ובברכת החג.

בפ"ע נשלח קטלוג מהוצאותינו בקשר עם הצעתו בעד ספרית ועד החנוך במחנם, ובודאי יצוה לעושי רצונו לציין איזה ספרים חסרים ומבוקשים ויושלחו בחפץ לב לתועלת הרבים.

ח'תרלא

מוה"ר מנחם בן ציון: זקס. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ד ה'קיב. חי"ב ד'כד.

הלכה: ראה שו"ע או"ח סתרע"א ס"ב.