ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרלב

ב"ה, ד' סיון, תשכ"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה למכתבו מר"ח סיון

בעת רצון יזכירו אותו וכל שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע מתאים לתוכן כתבו.

ובהנוגע לראשי פרקים מדברי ימי חייו אשר עבר עליו, כתוכן מכתבו, התקוה חזקה שיקיים החלטתו הטובה ללמוד תורתנו תורת חיים הנגלה והפנימית בהתמדה ושקידה, והרי הלימוד מביא לידי מעשה קיום המצות כסדר וגם בהידור, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו, ויהי רצון שגם על חבריו וסביבתו ישפיע בכיוון האמור.

לכתבו אשר שינה נוסח התפלה לנוסח חב"ד הוא נוסח האריז"ל, ושואל אם לעשות זה גם בנוגע לקשר תפילין.

ואינו כותב מהו הספק בזה, והרי זכה והצליח ולומד בישיבת תומכי תמימים מיסודם ובהנהלתם של כ"ק רבותינו נשיאינו נשיאי חב"ד, ויהי רצון שיעשה ויוסיף בכל האמור מתוך שמחה.

לכתבו אודות אי הבנתו שפת אידיש וכו', לא השפה הוא העיקר אלא התוכן, ועיין ג"כ ספר תורה אור לרבנו הזקן אשר השנה שנת המאה וחמשים להסתלקות הילולא שלו, על הכתוב ויראו וגו' כמעשה לבנת הספיר.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ולקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ח'תרלב

והובטחנו: יומא לח, ב.