ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרלט

ב"ה, י"ב סיון, תשכ"ג

ברוקלין.

הנהלת ישיבת תורת אמת בירושלים עיה"ק

ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי פטירת הרה"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמעון גליצנשטיין תנצב"ה,

מהנכון אשר בנו הרה"ח אי"א נו"נ מו"ה אברהם חנוך שי' גליצנשטיין, ימלא מקומו במזכירות ובהנהלה ומכמה וכמה טעמים.

ויהי רצון אשר סו"ס תתבסס ותתגדל הישיבה תורת אמת בכל המובנים, ולכל לראש בתלמידים מתאימים לרצון רבותינו נשיאנו מייסדי ישיבה זו ומנהלי'.

ובדוגמת ארץ ישראל בכלל, ארץ הצבי, אשר העור גדל ע"י הבשר, הרי ההגדלה האמורה תביא ג"כ להגדלה בכל שאר עניני הישיבה.

ויהי רצון מתאים להוראת חז"ל בכגון זה, יפה שעה אחת קודם, יהי' כל הנ"ל בעגלא דידן, ומתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכת הצלחה בעבודת הקדש האמורה ולבשו"ט.

ח'תרלט

מהעתקה.

ארץ הצבי: ראה גיטין נז, א.