ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרמא

ב"ה, ג' תמוז, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה משה שי' הכהן

שלום וברכה!

נעם לי לקבל פ"ש ממנו, בשעתו, ע"י הרבנים השלוחים הוו"ח אי"א נו"נ הרה"ח מו"ה שניאור זלמן שי' הלוי דוכמאן, והרה"ח מו"ה קדיש שי' רומנוב, אשר ביקרו במחנם הט', וגם מסרו לי בקשתו ברכה פ"נ.

ובעת רצון הזכרתים על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, מתאים לתוכן הבקשה, ויהי רצון אשר יבשר טוב בזה.

ובעמדנו בחדש תמוז, הוא חדש גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, וגאולתנו, שהרי גופא בתר רישא אזיל,

יהי רצון שכאו"א מאתנו בתכ"י, יגאל מכל ענינים המבלבלים, ויוכל לעבוד את ה' בשמחה ובטוב לבב.

וגאולה הפרטית תהי' הכנה לגאולה הכללית ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ש. מ. סימפסאן

מזכיר

ח'תרמא

מו"ה משה: שאייעוויטש, שיקגו. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"כ ז'תעא, ובהנסמן בהערות שם.

גופא.. אזיל: עירובין מא, א.