ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרמב

ב"ה, ח' תמוז, תשכ"ג

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בעמדנו ימים ספורים לפני ימי סגולה, י"ב וי"ג תמוז, גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע,

יהי רצון שתתוסף הברכה וההצלחה הן בגשמיות והן ברוחניות בכל עניני הכפר, הן הענינים הכללים והן בענינים הפרטים של כל אחד ואחת מתושבי הכפר,

שהרי הכפר הוא מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל בעל השמחה.

ובפרט אשר נתוסף ענין השלום בין תושבי הכפר, כאו"א למגדול ועד קטן, שזהו ג"כ בין איש לרעהו, כיון שהנפש והרוח מי יודע גדולתן ומעלתן וכו' (תניא פרק ל"ב עיי"ש).

ובפרט שכולם חברים אמיתיים בתורה ומצות ועד שנעשו חברים לנותן התורה והמצוה, רעך ורע אביך (עיין רש"י שבת ל"א א' ד"ה דעלך) והובטחנו בתורתנו תורת חיים, לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה לישראל אלא השלום.

וביחוד בכפר חב"ד שהוא כנ"ל מיסודו ובהנהלתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל.

בברכת חג הגאולה ולבשו"ט.

ח'תרמב

והובטחנו: עוקצין בסופה.