ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרמג

ב"ה, י' תמוז, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

כבוד הרב הגאון וו"ח אי"א נו"מ בר אוריין

ובר אבהן,

איש חי רב פעלים ומרא דעובדין טבין, מר

ניהו רבנא

רפאל ברוך שי' מדברנא דק"ק דעיר מקנאס

ומצודתו

פרושה בכל המדינה

שלום רב וברכה מרובה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך הגיעתני יקרת אגרתו ונודעתי ממנה אשר לעת עתה נמצא במדינת אנגליא.

ואחרי בקשת סליחתו רבה, מוכרחני להביע צערי על שהעתיק כהדר"ג מצאן מרעיתו בעירו מקנאס והמדינה, אשר אף שכפי השמועה, מפני גילו - יאריך השי"ת ימיו ושנותיו בטוב ובנעימים - אפשר שאין משרה רשמית על שכמו אבל הרי בודאי ובודאי כמה דרכים הם לחיזוק התורה והמצוה גם בלי משרה רשמית. וכפי המצב בעירו ובמדינתו, ומי כמוהו מכיר במצב יותר, הרי השפעת כהדר"ג שם נחוצה ביותר וביותר.

מובן וגם פשוט שאין כוונתי לצעוק על העבר נגד מאמר רבותינו ז"ל, אבל כולי האי ואולי יש אפשריות לחזור לעירו ולמדינתו באופן המתאים וטוב, ולהשפיע גם על שאר הרבנים הספרדים במרוקו לעמוד על המשמר לראות בשלום אחיהם ולרעות צאן מרעיתם, עשיריות ועשיריות אלפים, כ"י, הדרים במדינות ההן, הצריכים משמרת ומשמרת למשמרת הקדש, לנהלם על מיין נייחין, מים חיים דתורת חיים ומצותי' עליהן נאמר וחי בהם.

ובימים אלו ימי הגאולה דיב-יג תמוז בהם נגאל כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל ממאסרו על אשר חרף נפשו במערכות ה' וצבאותיו, כידוע לכת"ר פרשת הימים האלה הנזכרים ונעשים, יהי רצון אשר כל אחד ואחד מאתנו ינצל כל הכוחות והאפשריות שניתנו מלמעלה להפצת התורה והמסורה ועד לחיי היום-יום באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור, וזכות הרבים מסייעתו.

בכבוד ובברכה להצלחה מרובה ולבשורות טובות.

ח'תרמג

הרב.. רפאל ברוך: טולידנו. אגרות נוספות אליו - לעיל חט"ז ה'תתקיב, ובהנסמן בהערות שם.

מאמר רבותינו: ראה ברכות נד, א.