ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרמד

ב"ה, י' תמוז, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצ"צ בעל מדות

תרומיות, ענף עץ

אבות וכו' מהרש"ז שליט"א

שלום וברכה!

לקראת ימי הסגולה יב-יג תמוז הממשמשים ובאים, יהי רצון שהימים האלו הנזכרים ונעשים יעוררו בכל אחד מאתנו, בתוככי כלל ישראל, פנימיות ותוקף הרצון לנצל במדה הכי מלאה כל האפשרויות והכוחות שניתנו מלמעלה, כדוגמת בעל הגאולה, זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל.

שהתעוררות זו עצמה - מגלה כוחות ואפשרויות נוספים.

ואם אפילו יש קשיים, ומהם מציאותיים, הרי גם בזה לימוד ימים אלו - שאין להתפעל מפני כל קושי ועיכוב. צא ולמד שאם איש אחד, אף כי מורם מעם, התיצב מלוא קומתו נגד ממשלה רודנית ועויינת, נצח בכל השטחים עליהם לחם, ועד לאופן אשר בכמה פרטים לא רק בעל כרחם ענו אמן, אלא גם סייעו בידו, על אחת כמה וכמה אנו שזכינו לפעול בתנאים נוחים שלא בערך, ובפרט שהדרך כבר סלולה לפנינו, כי כאשר גדולי ישראל פותחים השביל והצנור, הרי על ידי זה ביכולת רבים לעשות כמותם ולהצליח.

למרות השנויים והטרדות וכו' שחלו במשך הזמן משנה שעברה, בטוחני שכ' מעונין לדעת את המתרחש בנוגע לפרויקטים השונים בשטח "המחקר חב"ד, וההדפסה וכו'.

ומצורף בזה העתקות דשנה זו, אשר כמובן הענינים העקריים הם הקשורים עם רבינו הזקן ועניניו, אשר השנה היא שנת המאה וחמשים להסתלקות-הילולא שלו, ושנת סגולה היא.

ולהעיר, אשר הפרויקט 2 של המרכז למחקר חב"ד הוא ביזמתו והצעתו של כ'.

והפרויקט הגדול בנוגע "שבעת דורות חב"ד, בטוחני שזכות רבינו הזקן יעמוד גם בזה שיהיו סכויים טובים ועד להבפועל ממש.

בהוקרה ובכבוד ובברכת חג הגאולה ולבשו"ט

מ. שניאורסאהן

ח'תרמד

חלקה נדפס בלקו"ש חי"ג ע' 239 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.

הנזכרים ונעשים: ראה לעיל אגרת ח'תקפב, ובהנסמן בהערות שם.

צא ולמד: ראה גם לעיל אגרת ח'תסד-ו.

גדולי ישראל פותחים: ראה גם לקו"ש ח"כ ס"ע 74 ואילך. וש"נ.

לפרויקטים.. מחקר חב"ד: ראה גם לעיל אגרת ח'רנד, ובהנסמן בהערות שם.