ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרמו

ב"ה, ימי הגאולה יב-יג תמוז, ה'תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

- שנת קן להסתלקות רבנו הזקן -

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו

ומעניני ימים אלה: קדמה לגאולה זו, תפלת ובקשת בעל הגאולה, הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל: יהי ה' אלקינו עמנו כאשר הי' עם אבותינו אל יעזבנו ואל יטשנו - וכפי שפירשה וביארה - ל' תפלה ובקשה, ותוכנה.

ותפלה עושה - וכפי' השני בכתוב (שאמרו אז כ"ק מו"ח אדמו"ר) ל' הבטחה, אשר ראו כל עמי הארץ כי נתקיים בו "הוי' לי בעוזרי גו'" וגמלו כל טוב.

ובכל שנה ושנה בתקופת ימים אלה - עת רצון היא לכאו"א והתעוררות להחלטות טובות ללכת בדרכי אבות בעלי מסירת נפש על התומ"צ, ובפרט הענינים עליהם מסר נפשו בעל הגאולה, ועי"ז ה' אלקיו עמו ואין און ועמל, כ"א ילך מחיל אל חיל; ועדי היכן - עד יראה אל אלקים בציון, בגאולה הכללית האמתית והשלימה.

בברכה לבשו"ט בטוב הנוהנ"ג

מ. שניאורסאהן

ח'תרמו

כללי פרטי. נדפס בלקו"ש ח"ח ע' 333 והושלמה עפ"י צילום האגרת.

קדמה לגאולה: ראה בפרטיות בקונטרס יב-יג תמוז תרצ"א (ס' הקונטרסים קעה ואילך).

תפלת ובקשת: ראה הוספות לתו"א סד"ה ואני נתתי.

ותפלה עושה: ראה ויק"ר פ"י, ה.

הוי' לי.. וגמל כו': ראה ד"ה הוי' לי וד"ה הגומל - בקונטרס הנ"ל.

ה' אלקיו.. און ועמל: ראה לקו"ת בפרשתנו ד"ה לא הביט וביאורו.

ילך מחיל: ברכות בסופה: היוצא כו'. אבל אדה"ז בשו"ע שלו (או"ח ר"ס קנה) הביא לפס"ד הגירסא: כל היוצא כו'.

ועדי היכן: מדרש תהלים מזמור פד.

תשובה.. השבת הנפש: לקו"ת דברים כד, ד.

הנשמה.. מסירת הרצון: שם עא, ג ואילך.