ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרמט

ב"ה, כ"ג תמוז, תשכ"ג

ברוקלין.

יצחק אלעזר שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו בו שואל בנוגע לפסקי רבנו הזקן במקום שיש חילוק בין השו"ע שלו והסידור, כמאי עבדינן.

ידוע אשר הסידור הוא בתראי, ועבדינן כפסקי הסידור ויעוין בזה בספר שער הכולל אשר על הסידור (להרב לאוואט), וביותר ביאור ב"פסקי הסידור" להרב נאה, בו נאספו הפסקי דינים בהם יש חילוק בין השו"ע והסידור.

וכיון שהכל בהשגחה פרטית, עלי החובה והזכות לעוררו על ההכרח לקבוע עתים בלימוד פנימיות התורה שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, קביעות בכל יום ובהוספה ביום השבת אשר קדש הוא לה'.

בטח יודע משלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים ועכ"פ ישמור עליהם מכאן ולהבא.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תרמט

יצחק אלעזר: משקאוויטש, מט. קיסקא.