ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'תרנ

ב"ה, כ"ד תמוז, תשכ"ג

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה יעקב משה

שי'

שלום וברכה!

במענה למכתבו מאור ליום השני, בו שואל דעתי בנוגע להחליף המחזור שמשתמשים בו עד עתה, במחזור חדש וכו',

וכיון שהבירור, האם ישנן מעלות במחזור החדש לגבי המחזור דעד עתה תלוי בביקור המחזור החדש ככל הדרוש, אין בידי לחוות דיעה בשאלתו,

וכיון שכל המשנה עליו להביא ראי', מובן שכנ"ל צריכה להיות הבקורת מרישא עד סיפא ולפרטיו, ובמקום ספק, שב ואל תעשה עדיף.

התקוה חזקה אשר מתאים לשם בית הכנסת, יש בו קביעות עתים ללימוד התורה לא רק בנגלה דתורה כי אם גם בתורת האריז"ל החי, שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות, והרי שמא מילתא היא, ומחייב ומזכה, ובודאי לדכוותי' האריכות אך למותר.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכל האמור.

ח'תרנ

מו"ה יעקב משה: גנייויש, סט, לואיס.

להחליף המחזור: במכתבו: כשהיתה ביהכנ"ס ברחוב בלעקסטאון הרשה הרבי מליובאוויטש להשתמש במחזור עבדות ישראל נוסח ספרד עם תרגום אנגלית, ובזה השתמשנו תמיד.. מפני שאין בנמצא המחזור נוסח האר"י ז"ל בנמצא עם תרגום אנגלית, אבל לעת עתה מצאנו מחזור חדש נוסח ספרד עם תרגום יותר מעולה ועם לשון אנגלית צחה ועולה על הלשון ושם המחזור הזה הוא מחזור ראש השנה יוה"כ עם פ' בירנבאום נדפס ע"י ה"היברו פאבלישינג קאמפני".. לכן באתי לשאול בנ"ד אם יאות לנו לקנות אלו המחזורים של בירנבאום נוסח ספרד במקום "עבודת ישראל".